Postaramy się przybliżyć Wam kilka najważniejszych zasad wyjazdu. Pamiętaj, że wiedza na temat Twoich obowiązków i praw podczas odbywania stypendium jest bardzo istotna.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD ?

Otóż o wyjazd na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci UAM, którzy:

1. są zarejestrowani na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, studiach jednolitych magisterskich lub są uczestnikami studiów doktoranckich;

2. w chwili ubiegania się o wyjazd są studentami co najmniej I roku studiów pierwszego stopnia;

3. posiadają znajomość języka obcego na poziomie zgodnym z wymaganiami uczelni przyjmującej - według warunków zapisanych w umowie;

4. wypełnią i złożą wyznaczonym terminie i formie wniosek aplikacyjny w systemie USOS wraz z wymaganymi załącznikami.

WYMAGANIA ISTOTNE PODCZAS REKRUTACJI

- średnia z egzaminów/ze wszystkich przedmiotów (od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku) - minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej ocen; - indywidualna kwestia każdego wydziału, dlatego zalecamy sprawdzać informację na waszych stronach wydziałowych,

-znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem lub oceną w indeksie,

-dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym w ramach AMU-PIE,

-dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych.

 

KAPITAŁ WYJAZDOWY

Co ważne w ramach programu Erasmus+ studenci mają szansę na kilkukrotny wyjazd na studia zagraniczne, co oznacza, że kapitał wyjazdowy na każdym etapie studiów wynosi 360 dni. Z wyjątkiem na jednolite studia magisterskie, ponieważ tutaj student ma do wykorzystania 24 miesiące.

Istotne jest, że wyjazdy mogą się odbywać w okresach długości od 3 do 12 miesięcy (ale łączna długość wyjazdu nie może przekraczać 12 miesięcy).

Nie można przebywać na urlopie dziekańskim z kierunku na którym chce się wyjechać.

LEARNING AGREEMENT

Learning Agreement jest niewątpliwie istotnym dokumentem, o którym musi pamiętać każdy student wybierający się na wymianę. Najczęściej kilka miesięcy przed wyjazdem student orientuje się jakie zajęcia odbywają się na uczelni partnerskiej, do której wyjeżdża na stypendium, aby wspólnie z koordynatorem wydziałowym lub instytutowym ustalić listę przedmiotów, które będą realizowane na wymianie. Przedmioty te zostaną wpisane do systemu USOS następnie koordynator je zatwierdza i taki dokument musi zostać podpisany jeszcze przed wyjazdem studenta.

- Ważny jest fakt możliwości dokonywania zmian w LA! Zmiany można ustalać i podpisywać z polskim koordynatorem wydziałowym za pośrednictwem maila, faksu, listownie lub za pośrednictwem kolegów.

WAŻNE: Liczbę przedmiotów, punkty ECTS, zasady przepisywania ocen etc., należy konsultować z koordynatorem wydziałowym. Wymagania w poszczególnych wydziałach mogą się różnić.

- Podczas stypendium zaleca się uzyskanie 30 pkt ECTS/semestr lub 60 pkt ECTS/rok, nawet jeśli po powrocie student ma obowiązek realizacji innych przedmiotów, lecz jeśli koordynator wydziałowy oraz uczelnia partnerska wyrażą zgodę, to można zrealizować mniejszą liczbę pkt. ECTS. Warto skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem!

- Student ma obowiązek nadrobienia wszelkich różnic programowych wynikających z wyjazdu na stypendium. Sposób i termin nadrobienia różnic programowych ustalany jest indywidualnie z prowadzącymi zajęcia.

Należy pamiętać, że wiele uczelni zagranicznych ma swój osobny dokument LA, który tworzy się w ich systemie, dlatego czasami trzeba taki dokument tworzyć w USOS-ie oraz systemie wymaganym przez uczelnię partnerską i zadbać o wymagane podpisy na każdych dokumentach.

Zmiany w LA po przyjeździe na uczelnie partnerską są rzeczą naturalną i nie należy się nią martwić. Bardzo często wynika to z faktu pokrywania się przedmiotów lub innych niezależnych od studenta kwestii, dlatego wtedy po konsultacji z koordynatorem z uczelni, na której będzie odbywało się studia oraz koordynatorem z UAM-u wprowadza się zmiany i uzyskuje podpisy.

 

PRZYJAZD I REJESTRACJA NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ

Najlepiej najszybciej po przyjeździe na uczelnię zagraniczną udać się  do International Office ( o ile nie zostało przewidziane specjalne spotkanie powitalne gdzie studenci i tak dostają wszystkie dokumenty) i poinformować o swoim przybyciu, jednocześnie uzyskać podpis na niezwykle ważnym dokumencie - Confirmation of Study Period, który potwierdza jakiego dnia student przyjechał na uczelnię partnerską. Tak samo należy zrobić w okresie wyjazdu, trzeba się udać po podpis na tym samym dokumencie potwierdzający wyjazd, a jednocześnie koniec stypendium. Dokument ten jest o tyle ważny, że na jego podstawie student rozlicza się ze stypendium, dlatego daty powinny być zgodne z tymi zbliżone znajdującymi się w umowie, którą student podpisuje przed wyjazdem.

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW PO POWROCIE

Okres studiów, które zostały odbyte za granicą, uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej,

• Za gwarancję uznania okresu studiów za granicą uznaje się tzw. Learning Agreement,

• O zaliczeniu stypendium i przepisywaniu ocen decyduje jednak wydział / instytut po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą (tzw. Transcript of Records).

 

Transcript of Records zostaje wydany studentowi lub wysłany do uczelni macierzystej w określonym czasie, o którym student jest informowany na początku semestru. Na tej podstawie wpisuje się oceny za semestr, a jeśli student miał dodatkowe przedmioty ustalone do zrealizowania po powrocie, to zobowiązany jest do ich realizacji. Dopiero wtedy, kiedy wszystkie warunki zostaną spełnione, jak również student będzie miał 30 ECTS następuje rozliczenie roku.

WARTO PAMIĘTAĆ:

Podczas trwania stypendium Erasmus+ jednocześnie przysługują Ci wszystkie stypendia, które masz prawo pobierać, np.:

- stypendium socjalne (które może być zwiększone z tytułu zamieszkania w akademiku lub mieszkaniu prywatnym z umową najmu),

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

-stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi,

- stypendium Rządu Polskiego lub rządu kraju wysyłającego,

- stypendia innych fundacji.

 

 

Nike Air Force 1 '07 Lv8 Utility White/White-Black-Tour Yellow