The Causes of ESN (pl. motywy, przyczyny) to obszary, w których ESN realizuje swoje aktywności na poziomie lokalnym. Są dosłownym przeniesieniem tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji. ESN skupia się na działaniu w sześciu obszarach:

1. Culture

W ESN staramy się promować kulturę poprzez różne aktywności - organizujemy spotkania dla studentów międzynarodowych, razem odwiedzamy lokalne restauracje, teatry czy spotykamy się na nocach filmowych. Uczymy się również języków, wspólnie zasiadamy do stołów. Promujemy miasta oraz uniwersytety, w których się uczymy.

2. Education and Youth

ESN działa w obszarze Edukacji i Młodzieży poprzez wspieranie edukacji nieformalnej, promocję mobilności oraz szerzenie aktywnej postawy obywatelskiej. W swoich działaniach dbamy o przekazanie głosu młodym organom odpowiedzialnym za stanowienie polityki młodzieżowej zarówno w kraju jak i w Europie. Jesteśmy rzecznikiem młodych ludzi na arenie europejskiej.

Education&Youth Ambassador zajmuje promowaniem wymian studenckich wraz z lokalnymi Education Officerami, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze swoimi uczelniami oraz Biurami Wymiany Międzynarodowej. Ambasador współpracuje również z Narodową Agencją Programu Erasmus+ - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji współorganizując różnego rodzaju wydarzenia i szkolenia z zakresu programu Erasmus.

3. Environmental sustainability

Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

ESN zajmuje się tematyką środowiska, bo przecież, jednym z zagadnień, którym zajmuje się m.in. projekt SocialErasmus jest właśnie środowisko. Wydarzenia takie jak Las Erasmusa w sposób bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększeniem przestrzeni zielonych w Polsce.

Projekty i programy realizowane w ramach Environmental Sustainability to:

SocialErasmus - https://www.esn.pl/pl/socialerasmus oraz https://socialerasmus.esn.org/

4. Health & Well-being

Pojęcie to obejmuje doświadczanie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, a także wysoki poziom zadowolenia z życia. Pod tym motywem kryją się pojęcia takie jak aktywności sportowe, zdrowe odżywianie, wysoki poziom wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Innymi słowy - wszystko to, co wpływa na nasze samopoczucie w sposób pozytywny.

Aktywności sportowe oraz odpowiednia dieta są niezwykle ważne dla studentów międzynarodowych. Zmieniając swoje miejsce zamieszkania często zmuszeni są do całkowitej zmiany swoich nawyków żywieniowych, nowy kraj nie oferuje znanych im produktów, a życie pomiędzy uczelnią, a podróżami nie sprzyja regeneracji sił czy poprawie kondycji.

Projekty i programy realizowane w ramach Health & Well-being:

· National Erasmus Games, linki do strony internetowej oraz fanpage na Facebooku

· International Erasmus Games - https://www.facebook.com/InternationalErasmusGames/

5. Skills & Employability

Pod tym pojęciem kryją się wszystkie cechy i umiejętności, które są kluczowe w znalezieniu pracy oraz jej utrzymaniu. To również świadomość i umiejętność wyznaczania jasnych, realistycznych celów w karierze zawodowej, a wszystko po to, aby być usatysfakcjonowanym ze swojej profesji.

Jak to jest, że wolontariusze z naszej organizacji pracują, studiują, a dodatkowo cały swój wolny czas poświęcają ESN? Każdy z nas rozwija się w organizacji zarówno indywidualnie jak i grupowo. Kształtujemy w sobie umiejętności zarządzania zasobami, przede wszystkim umiejętność efektywnego zarządzania sobą w czasie. Pracujemy w dynamicznym, młodym zespole, o zróżnicowanym tle kulturowym i społecznym. Brzmi jak oferta pracy? W taki sposób opisałbym nic innego jak właśnie ESN!

Program ESN realizowany w ramach Skills & Emploability:

· Eduk8 - https://eduk8.esn.org/ oraz https://www.esn.org/eduk8

6. Social inclusion

Inkluzyjny oznacza "łączący" lub "obejmujący jakąś całość"; w tym "przeznaczony dla wszystkich". Jest to zdecydowanie słowo klucz ESNowych działań związanych z włączeniem społecznym.

ESN dąży do mobilności opartej na równości i na potrzebach każdej osoby. Aby osiągnąć ten cel, ESN opracował własne programy i projekty na ten temat, podnosząc świadomość międzynarodowych studentów i przekształcając ich w bardziej aktywnych obywateli.

Projekty i programy realizowane w ramach Social Inclusion to:

· SocialErasmus - https://www.esn.pl/pl/socialerasmus/ oraz https://socialerasmus.esn.org

· SocialErasmus+ http://uni-foundation.eu/european-university-foundation/projects/socialerasmus

· ExchangeAbility - https://www.esn.pl/pl/exchangeability

· MappED! - https://mapped.eu/

Obchodzimy również Social Inclusion Days, podczas których integrujemy studentów międzynarodowych z lokalnymi społecznościami i pracujemy nad lepszym i bardziej zrównoważonym światem. Dążymy również do tego aby każde zjazdy i aktywności na poziomie narodowym były dostosowane do celów zrównoważonego rozwoju oraz dostępne dla wszystkich.